ВРЪЗКА С НАС

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА

I. Определения на термини:
1. Продавач – НИКОМ 65 ЕООД
2. Клиент –лице ,което предевява интерес към закупката на опредлена стока или услуга.
3. Купувач - лице, което е приело оферта и/или е направило поръчка и/или е подписало писмен договор с продавача за покупка на стока.
4. Оферта - предложение на продавача, отправено до клиент.
5. Поръчка - искане от клиент който е приел оферта за изработка и/или доставка на стоки.
6. Потвърждение/приемане на оферта - писмено волеизявление(чрез факс, е-маil или др.начин) на клиент, с което той приема направеното с офертата предложение на продавача. Не се счита за потвърдена оферта тази, потвърдена само и единствено по устен път без надлежното писмено потвърждение.
7. Приемане на поръчка - волеизявление на продавача (чрез факс, е-маil или др. начин), с което той потвърждава, че ще достави исканата стока и при исканите условия.
8. Предаване на стоката - предоставяне на стоката в държане на купувача, което се удостоверява с предавателно-приемателен протокол и/или фактура.

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нашите оферти винаги са с търговски условия и ангажименти, които изрично са посочени писменно в тях.
2. Всички договорености, които се отклоняват от тези търговски условия и ангажименти , изискват писмена форма.
3. Оспорване или приспособяване на офертите поради грешка е изключено.
4. Ако е необходим предварителен демонтаж на съоръженията за ремонт;за оглед,за оценяване степен на повреда  и др.п., преди да се издаде  оферта, то стойността на вложеният труд и материали в този случай, се заплащат от клиента, дори впослествие той да се откаже от поръчка, поради висока цена, незадоволителн срок за изпълнение или др.п.

III. ЦЕНИ
1. Начисляват се съгласуваните в офертата цени.
2. Към цените, които са посочени от продавача в офертите, както и към тези, които са договорени между продавача и купувача, се добавя ДДС в съответно определения от закона размер.
3. Цените, посочени от продавача в офертата, могат да бъдат коригирани при промяна в условията на доставка или сроковете за експедиране.
4. Всяка промяна към изискванията на продукта извън предварително договорените и водеща до допълнителни разходи за производството, ще е свързана с увеличаване или намаляване на цената на стоките.

IV. ДОСТАВКА
1. Доставките се извършват съобразно уговорените условия за доставка по Инкотермс 2000.
2. Сроковете за доставка винаги са приблизителни , освен ако не е упоменато изрично друго.
       2.1. Ако поради производсвени проблеми (временно голямо натоварване с работа , вътрешен брак,повреда на машини  и др.п. се очертава заскънение от приетия в офертата срок ,продавачът се ангажира своевременно да информира продавача и да поиска удължаване на срока за изпълнение.
       2.2. Ако така поисканото удължаване на срока за изпълнение не се приема от купувача, продавачът е длъжен да направи всичко възможно  за да побере в уговорения срок.
3. Сроковете за изпълнение, ще бъдат отложени  за цялото време на абсолютната ни неспособност за работа, в случай на форсмажорни обстоятелства и/или обстоятелства извън нашия контрол, други извънредни събития, които е невъзможно да се избягнат (например злополуки, блокиране на пратката/транспорта, епидемии, мобилизация, войни, пожар,липса на ток, стачки и др.). Ако поради тези обстоятелства се закъснее след договорения срок за доставка с повече от 3 месеца, купувачът и продавачът могат да се откажат от неизпълнената част от договора.
       3.1. В този случай купувачът заплаща стойността на частта от офертата или договора , които са изработени към съответния момент.
4. При неспазване на срока за доставка купувачът трябва да определи писмено разумен допълнителен срок. Исковите претенции за обезщетение поради закъснели доставки се ограничават до нето-стойност по фактура на закъснялата доставка.
5. Когато се дължи неустойка в случай на закъснение, тя никога няма да бъде повече от 3% от стойността на стоката.
6. Транспорт – разходите по спедиция са за сметка на купувача, тъй като продажбите се извършват франко склад Варна, освен ако не е съгласувано друго. Рисковете по транспорта са винаги за сметка на купувача. Опаковката се фактурира допълнително, ако е необходимо.
8. Доставките са своевременни, ако те бъдат направени в рамките на седмицата за доставка указана в офертата или в рамките на 3 работни дни след точно указана дата, ако има такава.
9. Продавачът, при невъзможност за експедиране, която не се дължи на него, може да съхранява на склад при себе си продадената стока на риск и за сметка на купувача. Ако стоката не бъде приета от купувача по дължащи се на самия него причини, въпреки че е доставена съобразно договореностите, то тази стока се оставя на склад и се застрахова за негова сметка. За стока на купувача, която е складирана при продавача извън рамките на договорен срок, разходите за складиране и застраховка се фактурират отделно.

V. ПЛАЩАНЕ
1. За плащането на продажната цена са меродавни условията, които се съдържат в офертата и/или в потвърждението на поръчката и/или подписаният договор.
2. Плащания се считат за извършени само в обем, в който продавачът може да разполага с фактурираната сума в брой или кредитен институт в страната.
3. Ако купувачът закъснее с плащането на свое задължение с падеж с повече от 1 седмица, то всичките искови претенции на продавача от търговските обвързаности с купувача незабавно получават падеж.
4. За закъсняло плащане трябва да се заплатят лихви за закъснение в размер на законната лихва годишно според съдържанието на фактурата респ.инкасо-разноските, като се запазва правото за други искови претенции, освен ако друго не е упоменато изрично в офертата и/или подписан договор и/или анекс към договор.
5. Ако купувачът не се издължи с плащането за една доставка или за друга покупка, то продавачът не е длъжен да направи следваща доставка. При договори за частични или постепенни доставки продавачът също има право да изисква авансови плащания за предстоящи доставки.
6. Продавачът разполага с правата според точки 2. и 4. също и тогава, когато възникнат основателни съмнения в платежоспособността на купувача.
7. Правото на купувача да уравни задълженията си чрез прихващане е допустимо само за насрещно вземане, което е в правна зависимост със задължението на продавача, което е съдебно установено или признато от продавача.
8. Всяко плащане, частично или цялостно, трябва да се направи във валидна/законна валута към нашият офис във Варна, България. Издаването на ордери, банкови гаранции и плащането по сметка, само помагат на длъжника и никога няма да бъдат изключение на горе споменатото условие. Условията за плащане договорени в договора/офертата ще трябва да се спазват и не трябва да се прекратяват дори и при оплаквания или всякакъв вид възражение.
9. Ако договорената валута не е лева или евро и курсът на уговорената валута спрямо еврото се различава с повече от 10% спрямо датата на сключване на договора, продавачът има право да коригира цената със съответната разлика.
10. Ако продавачът претърпи загуби от курса следствие закъсняло плащане, купувачът трябва да обезщети тази загуба.
11. При промяна, в посока увеличение, на фиксираният курс на еврото към българския лев (1евро за 1,95583 лева), между датата на фактурата и датата на плащането по тази фактура, купувачът трябва да обезщети продавача с разликата между фиксирания курс и централният курс на БНБ в деня на плащането.
12. Всички банкови такси и/или други разходи свързани със заплащане на стоките от страна на купувача са изцяло за негова сметка.

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА ОТ ПОГИВАНЕ ИЛИ ПОВРЕЖДАНЕ И ГАРАНЦИИ ПРИ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ

1. Продавачът запазва собствеността върху стоките до момента на пълното им заплащане от купувача.
2. Рискът от погиване или повреждане на стоката преминава от продавача върху купувача при предаване на стоката, съобразно условията за доставка.

VII. РЕКЛАМАЦИИ
1. Гарантирането на специални качества има правна сила само при писмено потвърждение от продавача.
2. Поради характеристиките на нашият производствен процес, всяка гаранция има единственият ангажимент да се погрижи за замяна на елементи, които не могат да бъдат използвани от наши купувачи заради несъвършенства при изработката или поради липсата на отличителна характеристика или качество.
3. Транспортни повреди и разлики в количествата купувачът трябва да съобщи незабавно при приемането на стоката на спедитора и писмено на продавача, като в противен случай рекламация се изключва. Други рекламации трябва да се правят писмено най-късно в рамките на 5 работни дни след получаването на стоката с изпращане на доказателствени документи и/или мостри.
4. Ако рекламацията е направена със закъснение или рекламираната стока е била обработена под всякаква форма без писмено съгласие на продавача, то всички искови претенции се обезсилват.
5. За своевременно и справедливо направени рекламации продавачът има право на избор между разумно намаляване на цената, коригиране на проблема на изработеното изделие или заменяща доставка.
6. Отговорността на продавача е ограничена до непосредствените щети. Евентуални искове за обезщетение, независимо на какво правно основание, се ограничават до размера на стойността на фактурираната дефектна стока при предпоставката, че безупречно е доказана щетата.
7. Рекламираната стока трябва да се съхранява на разположение на продавача в пълния си обем.
8. Продавачът не носи отговорност, когато купувачът не спазва техническите изисквания и/или техническите консултации при монтаж и/или пускане в експлоатация на продукта.
9. НИКОМ 65 ЕООД дава гаранция за безупречна работа на изработените  изделия за срок от 12 месеца от датата на получаване, и 6 месеца за ремонтираните изделия, при условие, че са спазени всички изисквания на производителя на съоръжението относно относно нармалната му работа.
         9.1. Тази гаранция тече от дата на прехвърляне на собствеността 
         9.2. Гаранционните условия  за състоянието на машините части , на които се монтират механичните уплътнения (радиално биене на вала или защитната втулка в зоната на контакт с челното уплътнение, несъосност  на камерата на уплътнението спрямо вала, вибрации и др.) ,за монтажа им ,при експлоатацията и др.п. са посочени в приложения документ.

VIII. ДРУГИ
1. Място на изпълнение и правораздаване за искови претенции от търговските взаимоотношения е Варна, Република България. Страните имат право да предявят своите искови претенции в Арбитражния Съд при БТПП, в съответствие с Правилника на арбитражния съд, като съставът на арбитражния съд ще бъде от трима арбитри, като всяка една  страна ще избира по един, а третият ще бъде посочен от избраните от страните арбитри.
2. Изпитание - Всеки път, когато Купувачът иска да се извърши тестване на материала/продуктите преди изпращане, той трябва да го декларира при запитването си, като посочи пълно и ясно всички правила. В този случай, веднага след като материала/продукта е готов, ние ще информираме нашите купувачи, които ще имат възможност да извършат всякакво тестване в рамките на 7 дни от получаване на уведомлението. Разходите за извършване на тестовете, както и образците за извършване на тестовете са за сметка на клиента, освен ако изрично не е договорено друго.

IX. НЕЗАБАВНИ ПРОДАЖБИ
1. При покупка на стоки, които са налични в склада на продавача и които купувачът плаща незабавно се прилагат обичайните търговски правила, характерни за тези продажби и Раздел VII от настоящите Общи условия. Настоящите Общи условия за продажби и доставки са неразделна част от всяка една оферта и всеки един договор по който НИКОМ 65 ЕООД е продавач на стоки от своята номенклатура. При противоречия между клаузите на оферта, поръчка ли писмен договор, сключен между продавача и купувач и настоящите Общи условия за продажби и доставки, се прилагат клаузите на офертата, поръчката или писмения договор.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.  Изключения - никакви изключения  или обжалване страна на купувача на посочените по-горе условия за продажба няма да бъдат уважени , освен ако не произтичат от писмено споразумение, подписано от наш служител, изрично имащ правомощия за това.
2. Такси - Всички разходи относно гореспоменатите данни, тяхното възможно обработване и/или регистриране и съответно безмитната търговия, са за сметка на Купувача.
3. Ником 65 ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия за продажби и оставки при необходимост (настъпване на противоречие със законовата уредба в страната по регистрация на продавача и др.)